Ciekawe strony

Fundusze inwestycyjne
Money.pl - Kliknij po więcej
Wspierane przez Money.pl
 • fundusze dłużne z potencjałemOd początku roku fundusze dłużne papierów skarbowych zyskały średnio +1,9 proc., najlepszy nawet ponad 4 proc. Ostatnie tygodnie były szczególnie udane dla krajowego rynku długu. Rentowność polskich 10-letnich obligacji skarbowych spadła poniżej 2,7 proc. z blisko 3,3 proc. w połowie czerwca. Jest to najniższy poziom od listopada 2015 roku.

  Według ekspertów możliwy jest dalszy spadek, nawet do 2,3 proc., oznaczałoby to dla portfeli funduszy dłużnych ok. 2 pkt proc. średniego zysku. Zdaniem Mariusza Zaróda, dyrektora rynku obligacji w Ipopema TFI 2,3 – 2,4 proc. leżą w zasiegu i to przy sprzyjającym otoczeniu zagranicznym, np. ogłoszeniu kolejnej rundy luzowania ilościowego przez EBC. Zejście rentowności do 2 proc. jest praktycznie niemożliwe bez obniżki stóp procentowych w Polsce, a tych  się nie zakłada. Czytaj więcej »

 • AGIO Kapitał PLUSAGIO Kapitał PLUS na tle produktów z grupy dłużnych korporacyjnych wyróżnia się wysoką rentownością portfela. Chociaż stopy zwrotu na tle oponentów są konkurencyjne, wynika to przede wszystkim z relatywnie wysokiego ryzyka kredytowego. Część korporacyjna zdominowana jest przez spółki średnie lub małe, tymczasem konkurenci przeważają najczęściej dług dużych przedsiębiorstw lub banków. Mniejsi emitenci często muszą zaoferować wyższe oprocentowanie niż blue chipy w GPW czy instytucje finansowe, istotnie częściej zdarzają się wśród nich bankructwa. To determinuje wysoki profil ryzyka produktu i sprawia, że przeznaczony jest od dla świadomych inwestorów akceptujących relację zysk/ryzyko. Kolejną problematyczną kwestią są wysokie koszty. AGIO Kapitał PLUS jest jednym z najdroższych rozwiązań w swojej grupie. Koszty pochłaniają znaczną część premii za ryzyko, w rezultacie przechylając relacje zysk/ryzyko na niekorzyść inwestora. Czytaj więcej »

 • dobra passa funduszy akcjiFundusze akcji małych i średnich spółek zakończyły kwiecień z zyskiem. Wyniki na plusie notują już trzeci miesiąc z rzędu. Średnia stopa zwrotu funduszy akcji MiŚS wyniosła +1,1 proc. w kwietniu. Trzy miesiące pozytywnych wyników w wykonaniu tej grupy to najdłuższa passa od 11 miesięcy.

  W kwietniu po raz pierwszy od 10 miesięcy wypracowały dodatnią stopę zwrotu, tymczasem fundusze akcji polskich o uniwersalnej strategii poniosły stratę. Wynikało to ze słabości największych spółek z GPW. Indeks WIG20 stracił ponad -5,0 proc., natomiast sWIG80 wzrósł o +1,2 proc., a mWIG40 zakończył kwiecień z wynikiem bliskim sera (+0,1 proc.).

  Dobra passa funduszy akcji MiŚS szczególnie zwraca uwagę w kontekście trudnego okresu, jaki ma  za sobą polska giełda. W ciągu ostatniego roku indeks szerokiego rynku WIG tylko 3 miesiące zakończył z dodatnią stopą zwrotu. Czytaj więcej »

 • wzrost aktywów funduszyW marcu wartość środków powierzonych krajowym funduszom inwestycyjnym wzrosła o +1,0 proc., przekraczając poziom 255 mld zł. Aktywa funduszy inwestycyjnych w ujęciu walutowym po raz kolejny zbliżyły się do poziomu 60 mld EUR (+3,1 proc.), m.in. także dzięki umocnieniu się złotego względem euro.

  Wzrost aktywów w marcu nastąpił dzięki bardzo dobrym warunkom panującym na rynkach kapitałowych, co umożliwiło osiągnięcie dodatniego wyniku z zarządzania (ok. +1,6 mld zł) oraz za sprawą dodatniego bilansu sprzedaży. Z szacunków Analiz Online wynika, że klienci wpłacili do funduszy o ok. +0,9 mld zł więcej niż z nich wypłacili. Ostatecznie w marcu aktywa funduszy inwestycyjnych powiększyły się o +2,5 mld zł.

  Najwyższe stopy zwrotu w marcu wypracowały fundusze inwestujące na rynkach wschodzących, w tym też fundusze akcji polskich o uniwersalnej strategii (średnio +6,3 proc.), Aktywa w nich zgromadzone wzrosły o +6,4 proc. do 20,3 mld zł. W przypadku funduszy akcji zagranicznych dynamika aktywów była niższa i wyniosła +3,4 proc. (do 8,4 mld zł). Czytaj więcej »

 • notowania funduszyW lutym w Rankingu Analiz Online oceniono 324 fundusze w horyzoncie rocznym. Ocenę trzyletnią otrzymały 233 produkty. Najwyższą notą 5a w okresie 12 i 36 miesięcy może pochwalić się 15 z nich.

  W lutowym rankingu zadebiutowało 5 funduszy, którym nadano oceny w horyzoncie rocznym i trzyletnim. W drugim przypadku stało się to za sprawą ocenienia po raz pierwszy wszystkich funduszy akcji tureckich z uwagi na przekroczenie trzech lat działalności jednego z nich. Najwyższą notę – 5a otrzymał Caspar Akcji Tureckich, na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy produkt ten stracił -4,2 proc., był to najlepszy wynik w grupie.

  W rocznym horyzoncie najlepiej wypadł debiutujący MetLife Obligacji Światowych, którzy uzyskał ocenę 5a. Jest to jedyny fundusz w grupie dłużnych zagranicznych globalnych o uniwersalnej strategii, który w ostatnim roku wypracował zysk (+4,3 proc.). Czytaj więcej »

 • Fundusze absolutnej stopy zwrotu są bardzo zróżnicowaną grupą. Większość funkcjonuje w formule funduszy zamkniętych – FIZ, dzięki temu zarządzający mają dużą swobodę.

  Miano „absolutnej stopy zwrotu” skupia wiele strategii, od skoncentrowanych na akcjach polskich małych i średnich spółek, poprzez fundusze typu private equity inwestujące w akcje firm niepublicznych, po fundusze wielu strategii i wielu klas aktywów.

  Fundusze należące do tej grupy zwykle są nieporównywalne. Obliczanie średniej stopy zwrotu dla wszystkich mija się z celem, zwłaszcza, że poszczególne fundusze mają różne założenia. Dla jednych jest to osiąganie co roku nawet niewielkiej, ale zawsze dodatniej stopy zwrotu, dla innych – maksymalizacja zysku w długim okresie, z możliwymi wahaniami wartości certyfikatów. Czytaj więcej »

 • likwidacja funduszy nieruchomościZ nowym rokiem rozpoczęła się likwidacja kolejnych funduszy inwestujących w nieruchomości – Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 FIZ, BPH FIZ Sektora Nieruchomości, BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 oraz Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZAN. Zlikwidowano już pięć innych portfeli – Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości, Altus Real Estate, PAI Properities – Mieszkaniowy FIZ, PZU FIZ RE Income i Skarbiec Rynku Nieruchomości FIZ.

  Wartość aktywów funduszy nieruchomości jest obecnie o połowę niższa niż jeszcze trzy lata temu, likwidowane produkty, albo naraziły inwestorów na dotkliwe straty, albo nie osiągnęły oczekiwanego zysku.

  W rezultacie niezadowoleni inwestorzy postanowili zawiązać koalicje przeciwko zarządzającym. Poszkodowani przez BZ WBK i BPH TFI przymierzają się do pozwu zbiorowego. Czytaj więcej »

 • Skarbiec TFI w listopadzieWartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI na koniec listopada 2015 roku wyniosła 14 mld zł. Na koniec października wartość aktywów sięgała 14,1 mld zł.

  Aktywa funduszy akcyjnych, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec minionego miesiąca wyniosły 1,57 mld zł i były nieznacznie niższe w porównaniu do stanu na koniec października (-1,2 proc.).

  Od początku roku aktywa w funduszach akcyjnych wzrosły o 240,5 mln zł, czyli o 18 proc. w porównaniu ze stanem na koniec 2014 roku. Czytaj więcej »

 • Idea PremiumIdea Premium to fundusz dłużny charakteryzujący się wysokim ryzykiem. Ostanie miesiące przyniosły mu duże zmiany, fundusz ten miał poważne problemy w związku z zaangażowaniem w papiery dłużne bankrutujących firm. Od momentu odwieszenia wypłat środków w marcu 2013 roku uzyskał on wyjątkowo wysoką stopę zwrotu, prawie 11,2 proc. Tymczasem średnia dla grupy funduszy dłużnych korporacyjnych wyniosła 2,8 proc. Po oczyszczeniu wyniku Idei Premium z przeszacowań aktywów stopa zwrotu wynosi 5 proc., wciąż pozostaje ona wyższa niż średnia. Przeszacowania te są wynikiem rosnącej wyceny wartości aktywów funduszu Idea 20 FIZ AN. Właśnie do niego przetransportowane zostały obligacje silnie przecenione w stosunku do wartości nominalnej. Idea Premium ma prawo do części aktywów FIZ AN wykazując je w swoim portfelu jako wierzytelności, ich udział szacowany jest na ok. 46 proc. aktywów netto funduszu. Efektem prowadzonej restrukturyzacji i windykacji jest skokowy wzrost wartości jednostki funduszu. Czytaj więcej »

 • Fundusz Noble Fund TimingowyGłówną cechą funduszu Noble Fund Timingowego jest bardzo aktywne podejście do zmian struktury portfela. Udział akcji może wahać się od zera do 100 proc. Zarządzający, Andrzej Domański stara się osiągać dodatnie wyniki niezależnie od koniunktury giełdowej. Wyniki funduszu w dużej mierze zależą od wyczucia rynku przez zarządzającego.

  Stopa zwrotu funduszu w 2012 roku była najwyższa w grupie, wyniosła aż 27,6 proc. W 2013 roku fundusz zajął piąte miejsce w zestawieniu stóp zwrotu.

  Po doświadczeniach z 2011 roku, kiedy stopa zwrotu funduszu wyniosła -20,2 proc. zarządzający zmodyfikował strategię inwestycyjną funduszu. Trzonem jego portfela są obecnie walory o relatywnie dużej płynności, co powinno umożliwiać sprawną zmianę struktury inwestycji. Czytaj więcej »

« Poprzednie informacje